Aktualność: KRDP ogłasza nabór uzupełniający na członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa PodatkowegoI. Członkiem PKE może zostać czynny doradca podatkowy: 

a. wykonujący zawód co najmniej 5 lat;
b. posiadający wykształcenie wyższe zakończone egzaminem magisterskim lub równorzędnym;
c. nieposiadający zaległości wobec Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
d. legitymujący się nieskazitelnym charakterem, m. in. nie był skazany prawomocnym orzeczeniem sądu dyscyplinarnego KIDP oraz prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
e. posiadający wiedzę, doświadczenie i kompetencje z zakresu dziedzin objętych zakresem tematycznym egzaminu na doradcę podatkowego;
f. niebędący członkiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych;
g. niebędący członkiem PKE przez ostatnie dwie kadencje.

Powyższe warunki należy spełniać łącznie.

II. Wniosek o delegowanie do PKE należy złożyć w terminie do 30 października 2020 r. :

a. osobiście w formie pisemnej w Biurze Krajowej Rady Doradców Podatkowych:
b. przesłać pocztą na adres Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych: ul. Giełdowa 4C lok.34, 01-211 Warszawa (jednocześnie przesyłając skan wniosku na adres: biuro@kidp.pl);
c. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kidp.pl, opatrując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Za datę złożenia zgłoszenia przyjmuje się datę złożenia zgłoszenia w Biurze Krajowej Izby Doradców Podatkowych, bądź datę nadania przesyłki poleconej w placówce pocztowej.

Zgłoszenia, które wpłynęły po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.


III. Do zgłoszenia należy dołączyć:

a. oświadczenie o spełnieniu wymogów, o których mowa w pkt I;
b. wykaz swoich publikacji z zakresu tematycznego egzaminu na doradców podatkowych w okresie od 01 stycznia 2017 r.;
c. wykaz prowadzonych praktyk zawodowych kandydatów na doradców podatkowych skierowanych na praktykę przez Krajową Radę Doradców Podatkowych;
d. wykaz sygnatur spraw, gdzie wnioskodawca występował jako pełnomocnik przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w okresie od 01 stycznia 2017 r.;
e. wykaz przeprowadzonych szkoleń z zakresu tematycznego egzaminu na doradców podatkowych w okresie od 01 stycznia 2017 r.; 
f. wykaz posiadanych rekomendacji w ogólnokrajowych rankingach doradztwa podatkowego; 
g. informacje o członkostwie w międzynarodowych organizacjach prawa podatkowego; 
h. informacje o udziale w radach programowych uznanych czasopism z prawa podatkowego.

IV. Komisja Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych Krajowej Rady Doradców Podatkowych (zwana dalej: KOZEW), dokonuje weryfikacji przesłanych zgłoszeń wraz z załącznikami i sporządza listę kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania. KOZEW w wyznaczonym przez siebie terminie, przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami. Rozmowy kwalifikacyjne mogą być przeprowadzone w trybie zdalnym.

Krajowa Rada Doradców Podatkowych dokonuje wyboru członka PKE spośród kandydatów wskazanych przez KOZEW w głosowaniu tajnym.

Pliki do pobrania

DATA PUBLIKACJI: 2020-10-20 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Piotrkowska 132 lok. 5
90-062 Łódź

tel. (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
fax.

x
x