Podnoszenie kwalifikacji doradcy podatkowego

 

  • Aktualność: Nowe zasady stałego podnoszenia kwalifikacji doradcy podatkowego

Od 1 stycznia br. obowiązuje punktowy system oceny podnoszenia kwalifikacji doradców podatkowych. Przedstawiamy najważniejsze informacje na ten temat.

Gdzie znajdują się nowe przepisy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych?
W nowym Rozdziale VI a Zasad Etyki Doradców Podatkowych dodanym uchwałą nr 750/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 28/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia 2006 r.  w sprawie zasad etyki doradców podatkowych (ze zm.).
 
Dopuszczalne formy podnoszenia kwalifikacji
Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych doradców podatkowych obejmuje wybrane, według potrzeb doradcy podatkowego, formy  kształcenia:

a) udział w szkoleniach specjalistycznych o tematyce zbieżnej z zawodową działalnością doradcy podatkowego,
b) samokształcenie doradcy podatkowego polegające w szczególności na aktualizacji wiedzy zawodowej,
c) udział w innych formach prezentacji dorobku i rozwiązań w zakresie prawa podatkowego i dziedzin pokrewnych - konferencje, sympozja, zjazdy, wykłady, szkolenia e-learningowe organizowane przez Krajową Radę Doradców Podatkowych oraz publikacje itp.
 
System punktowy – na czym polega?
Doradca podatkowy, wykonując obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji, zobowiązany jest do uzyskania minimum 32 punktów w okresie następujących po sobie dwóch kolejnych lat, przy czym w jednym roku doradca obowiązany jest uzyskać minimum 25% dwuletniego limitu (czyli w 2011 trzeba zdobyć minimum 8 punktów). 
 
Za co można uzyskać punkty i w jakiej ilości?
Poszczególnym formom podnoszenia kwalifikacji przyznaje się następujące ilości punktów:
 
Forma podnoszenia kwalifikacji

Liczba punktów

1 godzina wysłuchanego wykładu, prelekcji lub podobnej formy

1 punkt
1 godzina wysłuchanego wykładu, prelekcji lub podobnej formy zakończonej testem, warsztaty tematyczne lub seminarium z zajęciami praktycznymi  1,5 punktu
1 godzina wygłoszonego wykładu, prelekcji lub podobnej formy 3 punkty
udział w konferencji jednodniowej – ilość punktów równoważna ilości godzin konferencyjnych 1 punkt za 1 godzinę wysłuchanego wykładu, prelekcji lub podobnej formy, ale nie więcej niż 5 punktów
udział w konferencji wielodniowej -  ilość punktów równoważna ilości godzin konferencyjnych 1 punkt za 1 godzinę wysłuchanego wykładu, prelekcji lub podobnej formy, ale nie więcej niż 5 punktów za każdy dzień konferencyjny
publikacja artykułu lub innej podobnej formy – za każdą pełną stronę znormalizowanego maszynopisu* 3 punkty, nie więcej niż 10 punktów za jeden artykuł
publikacja książkowa lub równoważna (np. w formie elektronicznej) w tym również publikacja współautorska, obejmująca przynajmniej 30 stron znormalizowanego maszynopisu*  24 punkty

ukończenie kolejnego fakultetu studiów magisterskich, ukończenie studiów podyplomowych oraz studiów doktoranckich.

UWAGA! Tematyka studiów, winna być zbieżna z zakresem egzaminu na doradcę podatkowego

32 punkty
zdanie egzaminu na doradcę podatkowego 32 punkty
*Znormalizowana strona maszynopisu oznacza ono stronę maszynopisu w formie papierowej lub elektronicznej zawierającą 1800 znaków, w tym spacje i znaki interpunkcyjne.

 

Podjęcie wykonywania zawodu w trakcie roku 
Doradcy podatkowi podejmujący wykonywanie zawodu w trakcie roku kalendarzowego, w tym po okresie zawieszenia wykonywania zawodu lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu, zobowiązani są do uzyskania liczby punktów proporcjonalnej do liczby miesięcy wykonywania zawodu w danym dwuletnim okresie rozliczeniowym. Do proporcji wlicza się w całości miesiąc, w którym rozpoczęto wykonywanie zawodu. Liczbę wymaganych punktów zaokrągla się do pełnych punktów w górę.

Doradca podatkowy podejmujący wykonywanie zawodu po okresie zawieszenia wykonywania zawodu lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu, zobowiązany jest do uzyskania dodatkowej liczby punktów w terminie nie późniejszym niż do końca roku następującego po roku, w którym podjęto wykonywanie zawodu po okresie zawieszenia.

Długość trwania przerwy Liczba punktów
po przerwie trwającej nie dłużej niż rok 0 punktów
po przerwie trwającej ponad rok, nie dłużej niż dwa lata 4 punkty
po przerwie trwającej ponad dwa lata nie dłużej niż trzy lata 8 punktów
po przerwie trwającej ponad trzy lata nie dłużej niż cztery lata 12 punktów
po przerwie trwającej ponad cztery lata, nie dłużej niż pięć lat 16 punktów

po przerwie trwającej ponad pięć lat

UWAGA! Doradca podatkowy podejmujący wykonywanie zawodu po okresie zawieszenia wykonywania zawodu lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu dłuższym niż 5 lat, zobowiązany jest do uzyskania dodatkowej (poza 24 punktami) liczby punktów, w wymiarze 10 punktów w okresie 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających podjęcie wykonywania zawodu.

24 punkty

 

Kto jest zwolniony z obowiązku uzyskania punktów?
Zwalnia się z obowiązku uzyskania wymaganej liczby punktów:
a) doradców podatkowych będących pracownikami naukowymi wyższych uczelni lub instytucji równoważnych, posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego, wykonujących pracę naukową lub dydaktyczną w zakresie zbieżnym z tematyką egzaminu na doradcę podatkowego,
b) doradców podatkowych będących członkami Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego.


UWAGA! W przypadkach wykonywania czynności określonych w lit. a) i b) przez część roku, odpowiednie zastosowanie w zakresie liczby koniecznych do uzyskania punktów ma zasada proporcjonalności.


Szkolenia organizowane przez Regionalne Oddziały KIDP
Regionalne Oddziały KIDP, w celu zapewnienia doradcom podatkowym możliwości wypełnienia obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji, zobowiązane są do organizowania w roku kalendarzowym, określonych przez zasady etyki dopuszczalnych form podnoszenia kwalifikacji w ilości równoważnej dwuletniemu minimum podnoszenia kwalifikacji, na określanych przez siebie warunkach finansowych.
W celu wypełnienia tego obowiązku zarządy Regionalnych Oddziałów Izby mogą zawierać porozumienia o współpracy w zakresie organizowania form podnoszenia kwalifikacji.
Uczestnictwo doradcy podatkowego w formach kształcenia organizowanych nie przez inny niż właściwy dla niego regionalny oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych odbywa się na warunkach finansowych takich samych, jak dla doradców podatkowych objętych właściwością tego regionalnego oddziału.


Szkolenia organizowane przez KRDP i inne podmioty
Uczestnictwo doradców podatkowych w formach kształcenia organizowanych przez Krajową Radę Doradców Podatkowych uznaje się za wypełnienie obowiązku podnoszenia kwalifikacji na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.
Doradca podatkowy może wypełniać obowiązek podnoszenia kwalifikacji poprzez udział we wszystkich formach podnoszenia kwalifikacji organizowanych przez jednostki organizacyjne Krajowej Izby Doradców Podatkowych lub inne podmioty, w szczególności uczelnie wyższe, stowarzyszenia i organizacje o zakresie działania zbieżnym z tematyką egzaminu na doradcę podatkowego.


Jak udowodnić spełnienie obowiązku podnoszenia kwalifikacji?
Dla celów dowodowych spełnienia obowiązku podnoszenia kwalifikacji, doradcy podatkowi zobowiązani są do uzyskiwania potwierdzeń uczestniczenia w dopuszczalnych formach kształcenia (zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy ukończenia, faktury itp. zawierające określenie formy kształcenia oraz ilości godzin).


UWAGA! Z obowiązku uzyskiwania potwierdzeń zwolnieni są doradcy podatkowi uczestniczący w szkoleniach i innych formach podnoszenia kwalifikacji organizowanych przez organy lub jednostki organizacyjne Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
Ewidencjonowanie uzyskanych punktów


Krajowa Rada Doradców Podatkowych została zobowiązana jest do zapewnienia w systemie mDoradca prowadzenia centralnej ewidencji wypełniania przez doradców podatkowych  obowiązku podnoszenia kwalifikacji.


Organy i jednostki organizacyjne Krajowej Izby Doradców Podatkowych zobowiązane są do rejestrowania właściwej liczby punktów uzyskanych przez doradców podatkowych uczestniczących w formach kształcenia organizowanych przez te jednostki.

UWAGA! Doradca podatkowy uczestniczący w formach kształcenia organizowanych przez inne podmioty niż organy lub jednostki organizacyjne Krajowej Izby Doradców Podatkowych, zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż do 31 marca roku następnego, dokonać wpis w centralnej ewidencji. Zaleca się dokonywanie tych wpisów poprzez system mDoradca, z jednoczesnym przesłaniem w formie elektronicznej fotokopii potwierdzeń uczestnictwa w formach kształcenia organizowanych przez podmioty i inne niż KIDP. W przypadku braku możliwości dokonania wpisu lub/oraz nie przesłania dokumentu w wersji elektronicznej poprzez mDoradcę, doradca podatkowy jest zobowiązany przesłać informację oraz uwierzytelnione fotokopie dokumentów w formie papierowej do Regionalnego Oddziału KIDP. O zachowaniu terminu decyduje w tym przypadku data stempla pocztowego placówki pocztowej operatora publicznego.

dodała:
Joanna Polańska-Solarz
Specjalista ds. wydawnictw KIDP


 

Aktualność: Punkty za szkolenia z zakresu prania brudnych pieniędzy
 

Zespół do spraw Etyki Doradców Podatkowych, dokonał  ponownie analizy regulacji art. 11d ust. 1 Zasad etyki doradców podatkowych i zakresu tematycznego egzaminu na doradcę podatkowego. Po weryfikacji powyższych regulacji Zespół do spraw Etyki Doradców Podatkowych, uwzględniając nową opinię Działu Prawnego Biura KIDP, uznał iż szkolenia związane z regulacjami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz obowiązkami doradców podatkowych w tym zakresie należą do zakresu tematycznego egzaminu na doradcę podatkowego i mieszczą się w zakresie pojęcia „przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa” (art. 20 ust. 1 pkt 12) ustawy o doradztwie podatkowym).

Reasumując, szkolenia (kursy, warsztaty, konferencje itp.) z zakresu obowiązków doradców podatkowych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu są zbieżne z zakresem tematycznym egzaminu na doradcę podatkowego, a w związku z tym są punktowaną formą podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez doradców podatkowych.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.